Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat – KERTCOOP.HU

Horoszcoop Kft,(székhelye: 2220 Vecsés, Széchenyi u 90, Cégjegyzékszáma: 01 09 064823) mint Szolgáltató által üzemeltetett Kertcoop.hu (továbbiakban: WEBSHOP) adatvédelmi szabályzata.

A szolgáltató neve: Horoszcoop Kft.

A szolgáltató székhelye: 1185 Budapest, Üllői út 310 – 312.

A szolgáltató telephelye: 2220 Vecsés, Széchenyi u 90.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: horoszcoop@horoszcoop.hu

Telefonszáma: +3629-550-750

Cégjegyzékszáma: 01 09 064823

Adószáma: 10367962-2-43

Bankszámlaszáma:10300002-20321208-00003285

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi bíróság, mint Cégbíróság

Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)


A jelen Adatvédelmi szabályzat az ASZF elválaszthatatlan részét képezi.

Témakörök (kattintson a címre az olvasáshoz) 

1.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

1.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

1.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

1.4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

 

1.5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

1.6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

1.7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

1.8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

1.9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

1.10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

1.11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

1.12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

1.13. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

 

A Horoszcoop Kft. – továbbiakban Vállalkozás – jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.
A Horoszcoop Kft. az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a WEBSHOP látogatása során illetve a WEBSHOP bármely Szolgáltatásának igénybevétele során a Megrendelők részéről feltöltésre kerül.
Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (Megrendelő) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az Megrendelőre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül különösen az Megrendelő neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret.
A WEBSHOPra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok szerint történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában a szolgáltató figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.
Horoszcoop Kft. kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a WEBSHOP a Megrendelőkkel fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá látogatottsága számszerűsíthető legyen.

A WEBSHOPon történő vásárlás feltétele az alábbi személyes adatok megadása:

  • Név
  • Telefonszám
  • E-mail cím
  • Számlázási cím, név (cég esetén adószám)
  • Szállítási név és cím
  •  

A Megrendelők által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a Megrendelők hozzájárulásával kerülnek rögzítésre. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.
Az adatkezelés jogalapja:az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A WEBSHOPban való rendeléssel, a fenti adatok megadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul:
a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint
az adatok Társaság által, a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához.
A feltöltött személyes adatokat a Horoszcoop Kft. a harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása Horoszcoop Kft. jogszabályi kötelezettsége. A Megrendelő személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárul, hogy Horoszcoop Kft. a szállítással megbízott vállalkozásnak, kizárólag a szállítás lebonyolítása céljából az ehhez szükséges adatokat továbbadja.

-szolgáltatás teljesítése (vásárolt termékek számlázása, szállítása)
-visszaélések megakadályozása
-Megrendelők azonosítása és egymástól való megkülönböztetése
Megrendelőkkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítés.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott időpontig.

Horoszcoop Kft. a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást nem vesz igénybe.

A beérkezett megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Horoszcoop Kft. szerződött partnerének, a kiszállításokat végző futárcégnek továbbítja:

Továbbított adatok köre: név, telefonszám, email cím, szállítási cím és név

Futárcégek:

Express One Hungary Kft. 1239 Budapest, Európa út 12.

A futárszolgáltató cég adatvédelmi rendelkezései az alábbiakban olvashatók: https://expressone.hu/public/Express_One_Hungary_Kft_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf.

 GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. 
info@gls-hungary.com
Adatvédelmi nyilatkozat: https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

További adattovábbítás nem történik. Horoszcoop Kft nem vállal felelősséget a futár szolgáltató adatkezelési tevékenységért.


DOMAIN név szolgáltatás(adattovábbítás nem történik):
ELIN.hu Kft.
9024 Győr, Déry T. utca 11. 2. em. 4. ajtó
https://elin.hu/
adatkezelési tájékoztató: https://elin.hu/dokumentumok/Adatkezelesi_tajekoztato.pdf

 

VPS Hosting szolgáltatás(adattovábbítás nem történik):
Név: Bene Géza EV 
Székhely: 8500 Pápa, Huszár ltp. 31/B fsz.1.
Adószám: 56997080-1-39

Tárhelyszolgáltató:
Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Germany
https://www.hetzner.com/
Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy/

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem kezel és nem gyűjt.
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.
Horoszcoop Kft. részére a +36 29 550 750-es telefonszámon érkezett hívásokat nem tároljuk.
Horoszcoop Kft. részére a Facebook alkalmazás használata következtében kezelt adatok tárolására, kezelésére nem vesz igénybe szolgáltatást, Facebook alkalmazás Megrendelő általi használata esetén a Megrendelő Facebook user ID adatáról értesül, azt tovább semmilyen célra nem használja. Az alkalmazás használatának egyetlen célja a WEBSHOP népszerűsítése. Horoszcoop Kft. a Facebook felület szolgáltatójának adatvédelmi eljárásáért felelősséget nem vállal.

Kupon szabályzat (általános)

– hogyan lehet az online kuponnal fizetni : vásárolj a webáruházban és a fizetés – pénztár oldalon add meg és váltsd be a kuponodat! A beváltott kupon a kosárban lévő termékek árából biztosít kedvezményt. A kedvezmény mértéke a pénztár oldalon feltüntetésre kerül.
– az online kupon nem váltható át pénzre, nem adható vissza belőle pénz, és a szállítási költségekre nem vonatkozik; hacsak nem kifejezetten szállítási kupon kerül kibocsátásra.
– az elhasznált online kupont több alkalommal nem lehet beváltani.
– a lejárt online kupon nem használható fel; A kupon felhasználhatósága a meghirdetett kupon esetén a Hírek/Blog oldalon kerül pontosításra.
– Az online kupon 3. személyre nem ruházható át
– más kedvezménnyel nem összevonható a kupon használata;
– az online kupon többszörözése, után képzése, másolása, hamisítása tilos;
– felelősség-kizárás a kupon jogosulatlan felhasználására vonatkozóan: amennyiben olyan személy email címével kerül beváltásra a kupon, aki nem szerepel a feliratkozási listában, úgy a kedvezmény legkésőbb a számlázáskor visszavonásra kerül.
– egyoldalú érvényességi idő vagy az online kupon felhasználási feltételeinek módosítási lehetősége: amennyiben a kuponnal visszaélés történik, úgy a webáruház fenntartja a jogot a felhasználhatóság korlátozására.

A kuponok egyedi szabályait a Hírek-blog oldalon tesszük közzé, a kupon kiadásakor.

Mi az a Cookie?
Közérthetően: A cookie egy nagyon kicsi szöveges fájl, amelyet az internetfelhasználó merevlemezére helyeznek el. Ezt egy weblapszerver állítja elő, amely alapvetően a webhelyet üzemeltető számítógép. A cookie-ban lévő információkat a szerver állítja be, és a szerver bármikor felhasználhatja, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt. A cookie felfogható az internetfelhasználó azonosító kártyájának, amely jelzi a webhelynek, amikor a felhasználó visszatért.

Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

a) analitikai cookiek: az analitikai cookie-kat statisztikai elemzési célokra használjuk. Ez segít megérteni, hogy a látogatók hogyan használják és mozognak a webhelyünkön, ami a webhelyünk fejlesztéseiről és adaptálásáról tájékoztat, hogy a legjobban megfeleljen látogatóink igényeinek, például azáltal, hogy a legnépszerűbb funkciókat a legkönnyebben megtalálhatja és elérheti, vagy biztosítja, hogy webhelyünk megfelelően működik a látogatóink által használt eszközökön és technológiákon. Ezek a cookie-k egy megkülönböztető karaktersorozat használatával működnek, amelyből az Ön böngészője vagy eszköze azonosítható (“egyedi azonosító”), amelyet például arra használhatunk, hogy felismerjük a webhelyünkön tett látogatása(i) dátumát és időpontját. webhely. Analitikai cookie-jaink információkat gyűjthetnek a böngésző típusáról és beállításairól, az eszköz típusáról és beállításairól, az operációs rendszerről és a mobilhálózatról is. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy megkülönböztessük Önt webhelyünk többi látogatójától, de nem használhatók fel Ön, mint megnevezett személy azonosítására. Az ilyen típusú sütiket csak akkor állítjuk be, ha ehhez hozzájárulását adta az „Összes süti engedélyezése” lehetőség kiválasztásával.


b) munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart;
c) állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasználó böngészőjében marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra.

d)marketing cookiek: A marketing cookie-k a látogatók nyomon követésére szolgálnak a webhelyeken. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak és vonzóak az egyes felhasználók számára, és ezáltal értékesebbek a megjelenítők és a harmadik fél hirdetők számára. Az ilyen típusú sütiket csak akkor állítjuk be, ha ehhez hozzájárulását adta az „Összes süti engedélyezése” lehetőség kiválasztásával.

 


Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Felhasználó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Honlap néhány funkciója nem lesz használható.

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Közösségi média cookiek: Weboldalunk közösségimédia-bővítményeit úgy konfiguráltuk, hogy csak azokon az eszközökön állítsanak be cookie-kat, amelyeket ezeknek a közösségi médiaplatformoknak a bejelentkezett tagjai használnak. Például hirdethetjük az általunk nyújtott szolgáltatásokat  bizonyos harmadik felek webhelyein, például a Facebookon, Instagramon. Ezen harmadik felek webhelyeiről származó cookie-kat használunk saját webhelyünkön, hogy: a saját weboldalunkra bejelentkezett látogatók anonimizált demográfiai adatait és böngészési tevékenységi adatait szolgáltatja számunkra; segít nekünk abban, hogy a harmadik felek webhelyein megjelenő hirdetéseinket a saját webhelyünk bizonyos oldalain korábban bejelentkezett látogatókhoz igazítsuk; és
segít mérni hirdetéseink hatékonyságát.
Ezek a cookie-k egy megkülönböztető karaktersorozat használatával működnek, amelyből az Ön böngészője vagy eszköze azonosítható („egyedi azonosító”). A közösségi média cookie-k információkat gyűjthetnek a böngésző típusáról és beállításairól, az eszköz típusáról és beállításairól, az operációs rendszerről és a mobilhálózatról is. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy megkülönböztessük Önt webhelyünk többi látogatójától, de nem használhatók fel Ön, mint megnevezett személy azonosítására.

Az ilyen típusú sütiket csak akkor állítjuk be, ha ehhez hozzájárulását adta az „Összes süti engedélyezése” lehetőség kiválasztásával.

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Honlapon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Google Tag manager, Google Ads is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát.

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookie-kat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookie-kat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Honlapot, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Honlap cookie-k nélkül nem működik megfelelően.

A cookie-król való több információ szerzéséhez, beleértve a cookie-k fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

A felhasználók a cookiekat az alábbi linken is szabályozhatják, engedélyezhetik: https://www.youronlinechoices.eu.

 

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Az uniós polgárok személyes adatainak EU-n belüli és EU-n kívüli védelmére vonatkozó szabályokat az alábbi linken ismerheti meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu

A Megrendelő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését az ügyfélszolgálaton keresztül.

A Megrendelő kérelmére Horoszcoop Kft. tájékoztatást ad:

-az általa kezelt adatokról

-az általa megbízott futár cég által feldolgozott adatairól, adattovábbítás jogalapjáról

-az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

Horoszcoop Kft., mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban meg a tájékoztatást.

Horoszcoop Kft. a személyes adatot törli, ha:

– kezelése jogellenes,

-a Megrendelő kérésére

– az adatkezelés célja megszűnt

-az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Horoszcoop Kft. a helyesbítésről és a törlésről a Megrendelőket, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, kivéve ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Megrendelő jogos érdekét nem sérti.

Horoszcoop Kft. a Megrendelő adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

A szabálysértési hatóság, bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az adatvédelmi biztos, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti Horoszcoop Kft-t, mely esetben csak annyi adatot ad ki ami a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a WEBSHOP-ot.

Horoszcoop Kft.

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft